ورود دولت به مشکل تبلیغات محیطی

ورود دولت به مشکل تبلیغات محیطی
سخنگوی دولت از تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی مشکل تبلیغات محیطی در فوتبال خبر داد.