کسب رتبه اول هواشناسی استان گلستان در ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۹


✅ کسب رتبه اول هواشناسی استان گلستان در ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۹


✅ با اعلام نتایج ارزیابی، عملکرد دستگاههای اجرایی استان گلستان از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال ۱۳۹۹، هواشناسی استان بین ۵۵ دستگاه اجرایی شرکت کننده در ۱۲ گروه با مجموع امتیاز ۱۹۵۱.۱۶ و درصد تحقق ۹۷.۵۵ اهداف برنامه، حائز رتبه اول در استان شد.


✅ به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان، در راستای اجرای مواد ۸۱ و ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند یک صورتجلسه مورخه ۱۴۰۰/۶/۲ شورای راهبری توسعه مدیریت استان، در خصوص تایید ارزیابی نتایج عملکرد سال ۱۳۹۹ دستگاههای اجرایی استان، هواشناسی با امتیاز ۹۵۹۰۶۶ در شاخص های عمومی و امتیاز ۹۹۱.۵ در شاخص های اختصاصی و در مجموع با ۱۹۵۱.۱۶ امتیاز و درصد تحقق ۹۷.۵۵ اهداف برنامه بین ۵۵ دستگاه اجرایی شرکت کننده در ارزیابی در ۱۲ گروه که طی نامه شماره ۲۵۴۷۶۵ – ۱۴۰۰/۶/۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دستگاههای اجرایی استان ابلاغ شد، اداره کل هواشناسی استان گلستان حائز رتبه اول در استان شد.


✅ کسب این موفقیت را به ریاست محترم سازمان هواشناسی، مدیر کل و کلیه همکاران استان تبریک و تهنیت عرض مینماییم.